Saturday , September 21 2019

Thông cáo của Ủy Ban Bầu Cử

VT số: 2019-02-002 TC/UBBC/VN

Montréal, ngày 22 tháng 5 năm 2019

THÔNG CÁO
của
ỦY BAN BẦU CỬ

Tham chiếu :

  1. Thông cáo của Cộng Đồng ngày 22-02-2019 thành lập Ủy Ban Bầu Cử cho nhiệm kỳ 2019-2021.
  2. Nội Quy của Cộng Đồng, tu chỉnh ngày 23-6-2012 :

điều 33, 34 Chương V : ấn định nhiệm vụ của Ủy Ban Bầu Cử.
điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 Chương IV : ứng cử & bầu cử

Nay quyết định, Tổ chức bầu :

Ban Giám Sát
Ban Chấp hành

cho nhiệm kỳ 2019-2021 trong kỳ Đại Hội Đồng bầu cử, sẽ được tổ chức vào :

ngày Chủ Nhật,mùng 9 tháng 06 năm 2019, vào lúc 13h.
tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng
6767 Chemin Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3S 2T6

* BAN GIÁM SÁT : được bầu theo thể thức đơn danh

Điều kiện ứng cử : phải là hội viên hợp lệ ít nhứt một (1) năm tính đến ngày bầu cử. Điều kiện thời gian được miễn nếu được một (1) hội đoàn quốc gia giới thiệu.

Tùy theo số phiếu tín nhiệm, các ứng cử viên đắc cử sẽ được tuyên bố đắc cử vào các chức vụ : Chủ tịch, Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký, Ủy viên.

Đơn ứng cử ( có sẵn tại Văn phòng của Cộng Đồng ) phải được điền và gửi về Ủy Ban Bầu Cử của CĐ chậm nhứt là 14 ngày trước ngày bầu cử : trước 15 giờ ngày thứ bẩy, 25-05-2019.

* BAN CHẤP HÀNH : được bầu theo thể thức liên danh. Thành phần mỗi liên danh gồm năm (5) vị :

1 Chủ Tịch, 1 Phó Chủ Tịch Nội vụ, 1 Phó Chủ Tịch Ngoại vụ, 1 Tổng Thư Ký và 1 Thủ Quỹ.

Điều kiện ứng cử : phải là hội viên hợp lệ ít nhứt 1 năm tính đến ngày bầu cử, liên danh được một hội đoàn quốc gia giới thiệu được miễn điều kiện thời gian trên.

Đơn ứng cử : do Thụ Ủy liên danh thiết lập và gửi về Ủy Ban Bầu Cử của Cộng Đồng chậm nhứt là 14 ngày trước ngày bầu cử : trước 15 giờ ngày thứ bảy, 25-05-2019.

Đơn ứng cử phải được các thành viên của liên danh ký tên vào những chức vụ liên hệ.

Tuy nhiên liên danh gồm ba (3) vị cũng được chấp nhận nhưng phải gồm :Chủ tịch, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ .

Các chức vụ Phó Chủ tịch Nội vụ và Ngoại vụ sẽ được bổ túc sau.

Chủ Tịch Ủy ban Bầu Cử
BS Trần văn Dũng

Kangen Ngoc Trang – After post
X