Saturday , August 17 2019

Bình Luận SBTN: Cảm ơn Tiến Sĩ Rupert Neudeck và Cap Anamur

Đối với những người Việt vượt biên thời cuối thập niên 70 sang qua 80, những con tàu mang tên Cap Anamur là hiện thân của sự cứu rỗi, sự sống và hồi sinh. Và hiện thân Cap Anamur chính là tiến sĩ Rupert Neudeck.

Nguồn: SBTN

Restaurant Shogun – After Post
X