Monday , June 17 2019

Tiệc Cám Ơn Mạnh Thường Quân và Thiện Nguyện Viên 2018

Tiệc cám ơn Mạnh Thường Quân và Thiện Nguyện Viên do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 2018 tại Đại sảnh Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

1 Year – Kangen Water
X