Monday , May 20 2019

Thư Mời Tham Dự Lễ Hội Đa Văn Hóa Quận Pierrefonds-Roxboro

VT số: 2018-08-001TM/DVH/VN

Luôn với tinh thần đoàn kết và hãnh diện được sống trong một thành phố an lành và đa văn hoá, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal xin kính mời quý đồng hương đến tham dự :

 

Ngày Đa Văn Hóa

tổ chức vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 9, 2018
ở Tòa thị chính Quận Pierrefonds-Roxboro
13665 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, QC, H9A 2Z4

 

Montréal, ngày 15 tháng 8 năm 2018

BS Đào Bá Ngọc
Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐNVQG vùng Montréal

INVITATION

JOURNÉE MULTICULTURELLE
Arrondissement Pierrefonds-Roxborro

 

Dans l’esprit de solidarité et fière de vivre dans une ville multiculturelle paisible, la Communauté Vietnamienne au Canada, région de Montréal invite les compatriotes vietnamiens à participer à la :

 

Journée multiculturelle
organisée le Samedi 15 Septembre 2018

À la Mairie – Arrondissement Pierrefonds-Roxborro
13665 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, QC, H9A 2Z4.

 

Montréal, le 15 Août 2018

Dr Đào Bá Ngọc
Président du Comité Exécutif
Communauté Vietnamienne au Canada, région de Montréal

Kangen Ngoc Trang – After post
X