Saturday , August 17 2019

Quốc Ca Canada – Quốc Ca Việt Nam – Một Phút Mặc Niệm

Ban Truyền Thông CĐNVQGVM hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị ba (3) video clips vừa được hoàn thành:

1. Quốc Ca Canada
2. Quốc ca Vietnam
3. Phút Mặc Niệm

Nhân thấy đây là phần khởi đầu chủ yếu của các sinh hoạt Hội Đoàn nên chúng tôi chia sẻ lên đây để mọi người có thể tải xuống dùng khi cần.

Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị

1. Xin đừng sửa đổi
2. Vui lòng đóng góp lại cho Ban Truyền Thông CĐNVQGVM một số tiền tùy hỷ để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình trong tương lai.

Đối với những nơi có yêu cầu riêng làm đăc biệt hơn, chúng tôi cũng rất sẵn lòng giúp quý vị, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Kính chào
Trưởng Ban Truyền Thông CĐNVQGVM

HHLam

Lucasa Media After Post
X