Saturday , September 21 2019

Lá Cờ Di sản và Tự do

The Vietnamese community in Canada, region Montréal is pleased to announce
Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal xin trân trọng thông báo

Dear everyone / Kính thưa quý vị,

Our Member of Parliament and Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism Jason Kenney declared that the Government of Canada reconized the Yellow flag in April 2008. Recently, we have requested the letter dated 2008 and were informed and reassured of this pride and recognition in his letter sent to the Communauté Vietnamienne au Canada, région de Montréal dated December 1, 2011.

Ông Bộ trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú, và Đa-Văn-Hóa Jason Kenney đã viết thư công nhận lá cờ Vàng – cờ Di sản và Tự do của cộng đồng người Việt tại Canada vào tháng 4 năm 2008. Mới đây, chúng tôi có xin lá thư năm 2008 và được ông trả lời, đồng thời xác nhận lại niềm vinh dự này trong lá thư gửi Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal ngày 1 tháng 12 năm 2011.

We are pleased to send and attach the letter dated December 1, 2011, and its Vietnamese and English translations to you for your information. Our heartfelt thanks to Honourable Jason Kenney and the government of Canada for the recognition, Ms. Barbara Pisani for her kind assistance, and Mr. Hung-Viet Can for the notarized translations of both Vietnamese and English versions.

Chúng tôi hân hoan gửi và đính kèm đến quý vị lá thư bằng Pháp ngữ của ông cùng với bản Việt ngữ và Anh ngữ. Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ trưởng Jason Kenney và chính phủ Canada vì sự công nhận này, Bà Barbara Pisani về những sự giúp đỡ của bà và Ông Cấn Hùng-Việt đã dịch thuật và công chứng.

Media Committee / Ban Thông tin,
Communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
Website / Trang mạng: www.vietnam.ca

=== version français, bản Việt ngữ theo sau, English version follows ===

=== English version follows – bản Việt ngữ do Ông Cấn Hùng-Việt dịch và công chứng ===

Văn Phòng Bộ Trưởng
Bộ Công-Dân-Vụ và Di-Trú
Ottawa, Canada K1A 1L1 OTTAWA

Ngày 1 tháng 12 năm 2011

Ông Thịnh Lê
Giám đốc Điều hành,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
6767 Côte-des-Neiges, phòng 495
Montréal, Québec, H3S 2T6

Thưa Ông,

Với tư cách một dân biểu kiêm Bộ trưởng Bộ Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa, tôi được vinh dự làm việc và hợp tác với cộng đồng Việt Nam tại Canada và nước ngoài, và tôi công nhận lá cờ vàng với ba sọc đỏ nằm ngang như một biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tại Canada. Vào tháng tư năm 2008, tôi đã công bố chính phủ của chúng ta công nhận lá cờ này là một biểu tượng quan trọng của độc lập và sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Canada, và của niềm tin vào sự đoàn kết quốc gia. Tất cả mưu toan bôi nhọ nó là một điều lăng nhục lớn đối với một trong những cộng đồng sắc tộc tại Canada và những tôn chỉ đa văn hóa.

Cộng đồng Việt Nam tại Canada là một cộng đồng hùng mạnh, độc lập, và đoàn kết. Lá cờ di sản và tự do của Việt Nam, với ba sọc đỏ nằm ngang, tượng trưng cho những phẩm chất này – những phẩm chất mà tất cả người Canada tự hào công nhận ở những người gốc Việt.

Xin Ông nhận nơi đây lòng tấm lòng trân trọng nhất của tôi.

[Đã ký]

Bộ trưởng Jason Kenney, Đảng Bảo-thủ
Bộ Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa

=== the English translation is translated and notarized by Mr. Hung-Viet Can ===

Office of the Minister of
Citizenship and Immigration
Ottawa, Canada K1A 1L1
OTTAWA

December 1, 2011

Mr. Thinh Le
Executive Director
Vietnamese Community in Canada
6767 Côte-des-Neiges Road, Suite 495
Montréal, Québec, H3S 2T6

Dear Mr. Le,

As a Member of Parliament and as the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, I have had the honor to partner with the Vietnamese community in Canada and overseas and I recognize the yellow flag with three horizontal red stripes as a symbol of the Vietnamese community in Canada. In April 2008, I declared that our government recognizes the flag as an important symbol of the independence and strength of the Vietnamese community in Canada as well as of its faith in national unity. Any attempt to disparage it is a deeply troubling attack on one of Canada’s ethnic communities and on the principles of multiculturalism.

The Vietnamese community in Canada is a strong, independent and united community. The Vietnamese Heritage and Freedom Flag, with the three horizontal red stripes, symbolizes these qualities – qualities that all Canadians proudly recognize in people of Vietnamese origin.

Best Regards,

[Signed]

Honourable Jason Kenney, PC
Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism

Restaurant Shogun – After Post
X