Monday , April 22 2019

Hình ảnh về ngày Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới tại Ottawa ngày 29 tháng 9 năm 2018

Một số hình ảnh về ngày Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới tại Ottawa ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Photo: Oanh Lê.

Khai Giảng Lớp Điện Toán Cộng Đồng Khóa 5-2019
X