Tuesday , December 11 2018

Hình ảnh về ngày Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới tại Ottawa ngày 29 tháng 9 năm 2018

Một số hình ảnh về ngày Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới tại Ottawa ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Photo: Oanh Lê.

X