Saturday , September 21 2019

Biên Bản Buổi Họp Ngày 18 Tháng 8 Năm 2019

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2019
TỔ CHỨC TẠI TRỤ SỞ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA,
SỐ 6767 ĐƯỜNG CÔTE DES NEIGES, MONTREAL

THIẾT LẬP BỞI CHƯỞNG KHẾ NGUYỄN THANH TUYỀN
THEO SỰ YÊU CẦU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM

 

Tôi là chưởng khế Nguyễn Thanh Tuyền, thành viên của chưởng khế đoàn Québec, xác nhận có nhận được sự yêu cầu của Ban Chấp Hành đương nhiệm của Cộng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đến tham dự phiên họp đặc biệt này để lập biên bản cho buổi họp.

Thư mời phiên họp đặc biệt này đã được gởi tới các thành viên trong Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành đương nhiệm, hai liên danh ứng cử Ban Chấp Hành, các ứng cử viên Ban Giám Sát cùng Ủy ban Bầu cử, nhằm thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới và quyết định ngày giờ và điạ điểm cuộc bầu cử. Thư mời này cũng đã được đăng trên Thời Báo, số phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Tất cả các vị liên hệ đều có mặt đầy đủ, (18 người), trừ ba ứng cử viên Ban Giám Sát, các ông Trần Đình Thắng, Nguyễn An Lạc và Nguyễn Viết Hải, vắng mặt.

Sau đây là danh sách các vị hiện diện trong phiên họp đặc biệt ngày hôm nay :

1.- Ứng cử viên Liên Danh 1 

– Ông Trần Quốc Túy, chủ tịch, thụ ủy liên danh.
– Ông Dương Đình Huy, phó chủ tịch ngoại vụ
– Bà Cấn Thị Bích Ngọc, phó chủ tịch nội vụ
– Ông Đỗ Quốc Bảo, tổng thư ký ;
– Ông Hà Tuấn Chương : thủ quỹ.

2.- Ứng cử viên Liên Danh 2

– Ông Đào Bá Ngọc, chủ tịch, thụ ủy liên danh ;
– Bà Nguyễn Ngọc Nga, phó chủ tịch ngoại vụ ;
– Ông Phạm Đăng Hưng, phó chủ tịch nội vụ ;
– Ông Lê Hoàng Châu, tổng thư ký ;
– Ông Nguyễn Hữu Hùng, thủ qũy.

3.- Ban Chấp Hành đương nhiệm

– Gồm 4 vị có tên trong liên danh 2 (Ông Đào Bá Ngọc, chủ tịch, Ông Phạm Đăng Hưng, phó chủ tich nội vụ, ông Lê Hoàng Châu, tổng thư ký, phó chủ tịch ngoại vụ, ông Nguyễn Hữu Hùng, thủ qũy)
– Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết: phó chủ tịch ngoại vụ.

4.- Ban Giám Sát đương nhiệm

– Ông Lê Ngọc Diệp, chủ tịch
– Ông Phan Văn Ninh, phó chủ tịch
– Ông Nguyễn Như Thành, tổng thư ký
– Ông Hà Tuấn Chương, thành viên

Trừ 3 ứng cử viên Ban Giám Sát vắng mặt đã nêu trên, có 2 ứng cử viên ban Giám Sát có mặt là ông Lê Tân Dân và ông Nguyễn Như Thành.

5.- Ủy ban Bầu cử

– Ông Trần Văn Dũng, trưởng ban bầu cử
– Ông Vũ Văn Thái, phụ tá
– Bà Vương Thị Cúc, thư ký

Trước khi bắt đầu phiên họp, ông Đào Bá Ngọc, với cương vị là Chủ tịch Ban Chấp Hành đương nhiệm, ngõ lời chào mừng các tham dự viên và có nhắc lại những sự kiện xảy ra vào ngày bầu cử 9 tháng 6 vừa qua.

Theo ông, tình trạng xảy ra ngày hôm đó rất là đặc biệt, chưa từng có từ ngày Cộng Đồng Việt Nam tại Montréal được thành lập cho tới bây giờ, với con số cử tri trên 700 người. Ông minh xác là, trước phiên họp đặc biệt ngày hôm nay, có thể có những hiểu lầm xảy ra, và ông cùng các thành viên trong Ban Chấp Hành đương nhiệm có thể có những sai sót vô tình không cố ý, nhưng hoàn toàn không có gì mờ ám, bậy bạ, gian lận và chèn ép trong ngày hôm đó.

Ông Đào Bá Ngọc xác nhận là bản nội quy hiện tại tuy không nói rõ và đầy đủ những phương cách giải quyết cho tình trạng đã xảy ra nhưng mình vẫn phải tôn trọng nó và không được đi ra ngoài những điều khoản ghi trong nội quy.

Ông cũng minh xác là ông hoàn toàn không dính dáng gì đến Ủy Ban Bầu cử, họ hoàn toàn độc lập với Ban Chấp Hành và ông hoàn toàn không xen vào công việc của họ.

Ngoài ra ông còn nhấn mạnh đây không phải là lúc tập thể mình chia rẽ mà phải lưu ý tới những sự kiện quan trọng do phía cộng sản tổ chức.

Sau đó ông giới thiệu những người có mặt trong phiên họp và cho biết chương trình phiên họp đặc biệt ngày hôm nay nhằm quyết định ngày giờ và địa điểm tổ chức ngày bầu cử.

Ông cho biết Ban Chấp Hành đương nhiệm, đặc biệt là bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã liên lạc và chọn được địa điểm, là trường Cégep St-Laurent, tại số 625 đường Ste-Croix thành phố St-Laurent. Trường này có thể chứa được khoảng 471 người, và có hành lang ngoài phòng họp rất rộng, cử tri có thể ghi danh rất dễ dàng. Thứ tư này Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ đi coi địa điểm.

Cử tri có phiếu bầu mới được vào phòng bầu.

Ban Chấp hành đương nhiệm đã chọn ngày thứ bảy 28 tháng 9, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, và định dành từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa cho Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm tường trình thành quả hoạt đông trong nhiệm kỳ đã mãn. Sau giờ ăn trưa, các hội viên hợp lệ được nghe các ứng cữ viên của 2 Liên Danh trình bày, và cuối cùng, cuộc bầu cữ sẽ bắt đầu từ 1 giờ trưa tới 7 giờ chiều.

Thụ ủy Liên Danh 1, ông Trần Quốc Túy, cám ơn ý tốt của ông Đào Bá Ngọc và tin tưởng vào thành tâm của Ban Chấp Hành, ông cũng đồng ý là mọi người có mặt ngày hôm nay, không ai muốn có đổ vỡ và bế tắc, tuy nhiên ông không tin việc dồn ngày Đại Hội Đồng và ngày bầu cử vào chung 1 ngày là đủ, vì với con số hội viên là 710 người, mọi trình bày trong phiên họp Đại Hội Đồng sẽ rất là bát nháo, do đó 1 ngày sẽ không đủ mà phải cần 2 ngày.

Ông Trần Quốc Túy cũng đặt vấn đề về việc Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đã hết nhiệm kỳ từ tháng 6 năm nay và phải tổ chức bầu cử vào lúc đó. Vì trường hợp đặc biệt năm nay, ông cho rằng Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát không có chính danh vì không được Đại Hội Đồng lưu nhiệm sau nhiệm kỳ 24 tháng.

Do đó cần phải triệu tập một Đại Hội Đồng để bàn thảo về việc này trước ngày bầu cử

Để trả lời vê tính cách chính danh hay không của Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm, ông Đào Bá Ngọc xác định là 2 Ban này chưa tường trình về các sinh hoạt trong nhiệm kỳ của họ trong ngày 9 tháng 6 vừa qua, vì không ai có thể làm được gì. Vì lý do an ninh, cuộc họp bị hũy bõ chứ không phải bất thành. Do đó Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát vẫn được coi là hợp lệ và có quyền ấn định ngày giờ bầu cử để tường trình về thành quả của mình. Ông cũng thêm rằng nếu có 1 Đại Hội Đồng thì cũng chỉ để bàn thảo những điểm nêu ra trong phiên họp ngày hôm nay mà thôi.

Ông Trần Quốc Túy tiếp tục khẳng định nếu 700 hội viên đặt những câu hỏi trong ngày Đại Hội Đồng, sẽ không có đủ thời giờ cho viêc tường trình của Ban Chấp Hành và cho việc bỏ phiếu.

Sau phần trình bày của ông Trần Quốc Túy là những nhận xét của bà Cấn Thị Bích Ngọc và ông Dương Đình Huy, cả hai đều xác định là phải cần có 2 ngày mới đủ cho việc trình bày thành quả của Ban Chấp hành và phần giới thiệu 2 liên danh với các cử tri. Ông Dương Đình Huy đã nhấn mạnh nhiều lần là phải có dân chủ, và mỗi bên đều phải có chính danh.

Sau đó là phần phát biểu của ông Lê Hoàng Châu, tổng thư ký của Ban Chấp Hành đương nhiệm và phần trả lời của ông Dương Đình Huy.

Ông Đào Bá Ngọc trả lời là không phải ông không muốn tổ chức làm 2 ngày, nhưng ông có trách nhiệm theo đúng nội quy hiện tại nên không thể nào làm trong 2 ngày được; hơn 30 năm nay, lúc nào bầu cử và tường trình về thành quả của Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành đương nhiệm cũng làm trong 1 ngày.

Sau đó ông Trần Quốc Túy cho rằng ông có đủ hậu thuẫn để giải nhiệm Ban Chấp Hành, nhưng lập luận này không đứng vững theo nhận xét của 1 số nguời hiện diện vì không đuợc dựa vào 1 điều khoản nhất định nào trong nội quy, chỉ có điều 43 A nói về việc Ban Chấp Hành bị biểu quyết bất tín nhiệm vì có hành động phuong hại đến danh dự, quyền lợi, tôn chỉ chủ trương của Cộng Đồng như ấn định ở điều 2 của nội quy.

Ông Lê Ngọc Diệp, chủ tịch Ban Giám Sát trình bày vì lý do sức khỏe nên nhường phần phát biểu cho phó chủ tịch, ông Phan Văn Ninh.

Ông Phan Văn Ninh cho rằng theo nội quy, Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm không hợp lệ vì nhiệm kỳ của họ, tuy chấm dứt từ tháng 6 năm nay, nhưng vì họ chưa báo cáo về thành quả hoạt động và chưa chính thức từ nhiệm nên họ vẫn chưa hoàn tất nhiệm vụ quy định trong nội quy, là báo cáo thành quả, tuyên bố mãn nhiệm và tổ chức bầu cử. Để cho Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát được hợp lệ, theo nội quy, phải có 1 Đại hội nào đó để lưu nhiệm Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát để tiếp tục tổ chức bầu cử.

Nếu chúng ta tổ chức 2 đại hội thì sẽ rất mất thị giờ và tốn kém, nếu gom được 2 thành 1 thì tốt hơn, chúng ta nên bàn thảo việc này ngày hôm nay.

Phần phát biểu của ông Lê Tân Dân, ứng cử viên Ban Giám Sát: theo ông Tân Dân, phiên họp đặc biệt ngày hôm nay nhằm nói về việc chọn ngày và điạ điểm để tổ chức ngày bầu cử tới, vì ngày bầu cử vừa qua bất thành vì lý do ngoài ý muốn mà ai cũng biết, đó là vì số nguời quá hạn.

Theo ông Tân Dân, chúng ta chỉ cần chọn ngày và địa điểm bầu cử rồi ấn định ngày bầu cử trong phiên họp ngày hôm nay, tại sao phải cần tổ chức 2 ngày để gây tốn kém vá khó khăn.

Ông Dương Đình Huy, ứng cử viên Liên Danh 1 nhắc lại vấn đề chính danh, hợp lệ và dân chủ cho việc bầu cử và nói tới khả năng cử tri sẽ nghi ngờ và đi kiện và phản đối kết qủa bầu cử.

Để trả lời, bà Nguyễn Thị Bach Tuyết trình bày là vấn đề tiền bạc không phải là chuyện chính, mà là thời hạn eo hẹp, phải tổ chức truớc tháng 10 để khỏi đụng việc tổ chức Chợ Tết, và khả năng tìm được địa điểm.

Khi được yêu cầu cho biết ý kiến, Ông Lê Ngọc Diệp, chủ tịch Ban Giám Sát nhắc lại những công việc Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đã làm như đã nêu trong thông báo đăng trên Thời Báo phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2019, như sau:
– Ngày 15 tháng 6, Ban Giám Sát đã họp và quyết định gởi văn thư vào ngày 17 tháng 6 cho ông chủ tịch Đào Bá Ngọc yêu cầu Ban Chấp Hành triệu tập 1 Đại Hội Đồng bất thường để giải thích cho đồng hương về sự thất bại trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 6 vừa qua.
– Ban Chấp Hành đã gởi cho Ban Giám Sát 1 thư mời họp vào ngày 5 tháng 7 để ấn định 1 phiên họp đăc biệt để bàn thảo về việc chọn ngày giờ và địa điểm tổ chức bầu cử.
– Ban Chấp Hành đã gởi thư mời và thông báo cho tất cả nhưng người có mặt trong phiên họp ngày hôm nay.

Theo ông Lê Ngọc Diệp, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành đã theo đúng nội quy, đã tổ chức những phiên họp nói trên và đã triệu tập phiên họp đặc biệt ngày hôm nay. Nếu muốn tìm 1 giải pháp thì nên tôn trọng và bảo vệ nhau chứ đừng quy trách nhau.

Bà Nguyễn Ngọc Nga bên Liên Danh 2 đề nghị nên giản dị hóa các thủ tục về việc tổ chức ngày Đại Hội Đồng và ngày bầu cử chung cho đở tốn kém và cho phép những người bận rộn có thì giờ tham gia. Bà Ngọc Nga cũng đăt câu hỏi về những người đã ký kiến nghị cho Liên Danh 1, theo bà, trong qúa khứ khi Cộng Đồng cần người giúp đở tài chính để sinh hoạt thì không thấy ai có ý kiến, nay sao tự nhiên bây giờ chưa biết thực hư như thế nào mả bỗng dưng đi ký kiến nghị như vậy.

Ông Nguyễn Như Thành tổng thư ký Ban Giám Sát có ý kiến và yêu cầu
hai bên, trong quá khứ ít nhiều cũng đã từng làm việc với nhau, cùng là người nhà, chúng ta có thể bất đồng ý kiến chứ không nên bất hòa. Theo nội quy hay không theo nội quy không phải là vấn đề quan trọng, chỉ cần mỗi bên nhịn nhau 1 chút, nếu muốn trong sáng thì tại sao phải đặt vấn đề 1 ngày hay 2 ngày.

Ông Đỗ Quốc Bảo bên Liên Danh 1 nhận xét có bế tắc trong phiên họp ngày hôm nay và cho rằng không nên bàn cải về việc tổ chức trong 1 ngày hay 2 ngày mà nên cố gắng ấn định ngày và địa điểm bầu cử.

Ông Đào Bá Ngọc nhấn mạnh là Ban Chấp Hành đương nhiệm mời mọi người đến dự phiên họp ngày hôm nay là để thông báo ngày và địa điểm tổ chức bầu cử chứ không phải để nghe ý kiến.

Bà Cấn thị Bích Ngọc bên Liên Danh 1 nêu lên tính cách không độc lập của Ủy Ban Bầu cử và cho rằng Ủy Ban Bầu cử không có thẩm quyền gì vì có lúc bà hỏi trưởng ban bầu cử, ông Trần Văn Dũng về 1 việc liên quan tới ngày bầu cử thỉ ông Dũng trả lời phải hỏi ông Đào Bá Ngọc là người tổ chức bầu cử.

Ông Đào Bá Ngọc trả lời là ủy ban bầu cử không phụ trách việc tổ chức bầu cử, theo đúng điều 34 của nội quy, ủy ban bầu cử chỉ có nhiệm vụ ra thông cáo ấn định ngày bầu cử, nhận và cứu xét đơn ứng cử, quyết định tính cách hợp lệ của cuộc bầu cử, vv. và vv.

Ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy Ban Bầu cử hỏi bà Cấn Thị Bích Ngọc là căn cứ vào đâu mà cho rằng Ủy ban Bầu cử có quyền tổ chức bầu cử.

Ông Nguyễn Như Thành, thành viên của Ban Giám sát đương nhiệm công nhận là nội quy hiện tại rất là lỏng lẽo và không quy định trường hợp xung đột quyền lợi khi chủ tịch Ban chấp hành vừa tổ chức bầu cử vừa là thụ ủy 1 liên danh ra tranh cử, nhưng mình phải chấp nhận sự thiếu sót này; nếu qúy vị muốn sửa đổi nội quy thì là việc sau này, chứ cứ tranh luận như vầy thì tới sáng cũng không xong.

Ông Đào Bá Ngọc khẳng định là ông không có quyền làm trái với nội quy dù LIên Danh 1 có đề nghị nhưng ông không có quyền nghe theo.

Ông Trần Quốc Túy đồng ý chấp nhận 1 ngày cũng được nhưng phải triệu tập 1 Đại Hội Đồng , nếu Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát không làm thì Liên Danh ông sẽ nhờ đồng hương làm việc này.

Trước sự bất đồng ý kiến của các bên về số ngày tổ chức bầu cử, ông Phan Văn Ninh, phó chủ tịch Ban Giám Sát xin rời phòng họp.

Ông Đào Bá Ngọc tuyên bố không thể làm theo lời đề nghị của Liên Danh 1 vì không muốn làm trái với nội quy hiện hành.

Phiên họp chấm dứt khoảng gần 4 giờ chiều.

Tôi ký tên dưới đây, chưởng khế Nguyễn Thanh Tuyền, xác định đã thiết lập một cách trung thực và đầy đủ tình hình phiên họp đăc biệt ngày 18 tháng 8 tại trụ sở Cộng Đồng người Việt quốc gia vùng Montréal.

Trong khuôn khổ biên bản này, tôi không thể nào ghi lại tất cả những câu hỏi và trả lời của tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi có ghi âm toàn bộ cuộc họp này trong 1 phiếm USB và đã trao lại cho Ban Chấp Hành đương nhiệm cùng với tờ biên bản này.

Biên bản này được thành lập dưới số 12 035 của các văn kiện lưu giữ tại văn phòng của chưởng khế Nguyễn Thanh Tuyền.

NGUYỄN THANH TUYỀN, Chưởng khế

SAO LỤC TỪ BẢN CHÍNH GIỮ TẠI VĂN PHÒNG CỦA CHƯỞNG KHẾ NGUYỄN THANH TUYỀN.

1 Year – Kangen Water
X