Friday , December 14 2018

Tiệc gây quỹ và ca nhạc Đêm Hè Sài Gòn

25 tháng 5 năm 2018 – Tiệc gây quỹ và ca nhạc Đêm Hè Sài Gòn để bảo trợ các nhóm trẻ, sinh viên tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York và cho các chương trình công ích phục vụ cộng đồng do Nhóm Trẻ thực hiện.

X