Menu

Thắp Ngọn Nến Cho Quê Hương

Trước sự nguy cơ của dân tộc và đất nước Việt Nam bị bè lũ tay sai Cộng Sản bán cho Tàu Cộng, Linh Mục Tadêo Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi một cuộc biểu tình toàn quốc vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 2017.

Để đáp lại lời kêu gọi này, trong tinh thần đoàn kết và đồng hành cùng với đồng bào nơi quê nhà, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) vùng Montréal cùng với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo dâng lời nguyện cho đất nước, cho dân Việt chóng thoát khỏi cảnh cai trị và đàn áp của bọn tay sai Hoa Nam là bọn lãnh đạo CSVN. Đồng thời, Ngọn Nến Cho Quê Hương cũng cầu cho sự an bình cho hàng ngàn ngàn người xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của Linh Mục Tadêo Nguyễn Văn Lý.

X