Photo Booth – Hội Chợ Tết 2017

Bởi Nhóm Trẻ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal