Menu

Nói chuyện về cổ nhạc – Soạn giả Nguyễn Phương

Hình ảnh sinh hoạt Buổi nói chuyện về cổ nhạc của soạn giả Nguyễn Phương ngày 9 tháng 10 năm 2016 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức.

X