Menu

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2016

Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt Nam và Đồng Bào vượt biên tử nạn vì lý tưởng Tự Do do Hội Bảo Vệ Di Sản Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Bào Vượt Biên Tử Nạn.

X