Monday , October 22 2018

Tin Tức

Thông Cáo v/v Triệu Tập Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018

Chiếu theo các điều khoản trong bản Nội Quy hiện hành ấn định việc triệu tập và điều hành Đại Hội Đồng Thường Niên, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal kính mời toàn thể quý hội viên tham dự Đại Hội Đồng Thường Niên của Đại Hội Đồng để Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành báo cáo về vấn đề Tài chánh, Tài sản và sinh hoạt của Cộng Đồng trong năm qua...

Read More »

Please Save Bille’s Life

Bille Nguyen (25), Engineering student from Edmonton, AB was recently diagnosed with Subcutaneous Panniculitis-like T-Cell Lymphoma, a very rare and aggressive form of Cancer. Even with chemotherapy, his cancer continues to progress and grow. Bille’s only chance to live is to undergo a stem cell transplant. Unfortunately there are very …

Read More »
X