Menu

Biểu tình tuần hành của Cộng Đồng Việt chống Formosa ngày 22 tháng 5, 2016

Nhạc: Hát Cho Đồng Bào Tôi & Xuống Đường (Lê Hoàng Trúc)
Hình ảnh: Biểu tình tuần hành chống Formosa ngày 22 tháng 5, 2016

X