Menu

Biểu tình chống văn công Cộng sản tại Montréal ngày 11 tháng 1 năm 2017

Biểu tình của cộng đồng người Việt Montréal trước khách sạn Holiday Inn (Phố Tàu) ngày 11 tháng 1 năm 2017 để phản đối Hiệp hội Canada Việt Nam đưa phái đoàn văn công qua Montréal để tố chức văn nghệ mừng Tết.

X