Menu

Bạo động Hà Tĩnh – Cảnh sát cơ động công phá Chợ Kỳ Anh – Dùi cui và máu đổ

Người dân kỳ anh hà tĩnh bị dồn vào đường cùng và kết quả là bạo động lớn, chính quyền ra tay quá tàn ác.

Nguồn: YouTube.

X